OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Slovenský pozemkový fond
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335345
Búdková 36, 81715 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): GR SPF, Búdkova 36, Bratislava
Kontaktná osoba: RNDr. Jaroslav Černiansky
Telefón: +421 220941236
Fax: +421 220941311
Email: cerniansky@pozfond.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet: správa majetku štátu
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Geodetické práce pre potreby RO SPF
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 12
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Slovensko
Kód NUTS
SK0
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
Hodnota: 22
Hodnota: 48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota 800 000,0000 EUR
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
- vyhotovovanie geometrických plánov,
- vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č. 229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov zo skoršie vyhotovených geometrických plánov,
- vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce v ZO).
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
II.1.8) Časti
Počet častí: 22
II.1.9) Informácie o variantoch
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 800 000,0000 EUR
II.2.2) Informácie o opciách
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
Časť: 1
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Bratislava (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Bratislava I. V., Malacky, Pezinok, Senec)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 2
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Trnava (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany, Galanta, Senica, Skalica)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 3
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Dunajská Streda (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Dunajská Streda)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 4
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Trenčín (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 5
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Považská Bystrica (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 6
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Žilina (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 7
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Dolný Kubín (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 8
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Liptovský Mikuláš (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 9
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Martin (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Martin, Turčianske Teplice)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 10
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Nitra (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Nitra, Zlaté Moravce, Levice, Topoľčany)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 11
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Nové Zámky (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Nové Zámky, Šaľa, Komárno)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 12
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Banská Bystrica (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Banská Bystrica, Brezno)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 13
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Lučenec (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 14
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Rimavská Sobota (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Rimavská Sobota)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 15
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Zvolen (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Zvolen, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 16
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Košice (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Košice I. IV., Košice okolie)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 17
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Michalovce (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Michalovce, Sobrance)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 18
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Rožňava (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Rožňava, Revúca)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 19
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Trebišov (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Trebišov)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 20
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Prešov (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 21
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Humenné (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov n. Topľou)
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
Časť: 22
NÁZOV
Geodetické práce pre potreby RO SPF
1) STRUČNÝ OPIS
Vyhotovovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Poprad (územný obvod RO SPF pozostáva z okresov Poprad, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71354300-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Podľa potrieb RO SPF
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Zákazka bude financovaná z prostriedkov SPF. Rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé RO SPF bude vychádzať z potrieb RO SPF a rozpočtu SPF na príslušný rok.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov v prípade, že jej ponuka bude verejným obstarávateľom prijatá, musí mať pred podpisom zmluvy právnu subjektivitu podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, v prípade záujmového združenia právnických osôb podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, resp. vytvorením európskej spoločnosti podľa zákona č. 562/2004 Z.z.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
14.2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže v súlade so zákonom a výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 (www.uvo.gov.sk) predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií (pokiaľ nie je určené inak) :

14.2.1. Výpisom z registra trestov (alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla), nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, ktorým preukáže, že uchádzač nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme a že uchádzač nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
Podnikateľ fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov
Podnikateľ právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa.

14.2.2. Potvrdením príslušného súdu (alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla), nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, ktorým preukáže, že na uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti uchádzačovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

14.2.3. Potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla), nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, ktorým preukáže, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

14.2.4. Potvrdením miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, ktorým preukáže, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

14.2.5. Dokladom o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku.

14.2.6. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods.1 písm. h), písm. i) a písm. j) zákona preukáže uchádzač čestným vyhlásením (príloha č. 3).

14.3. Podnikatelia zapísaní v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, a ktorí sa rozhodli nahradiť doklady uvedené v bode 14.2. potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, postupujú v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 zo dňa 23.7.2013, ktoré nájdu na stránke www.uvo.gov.sk.

14.4. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva doklady uvedené v bode 14.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

14.5. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto štátu členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

14.6. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa § 31 zákona preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
14.7. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť aj prísľub o poskytnutí úveru alebo schopnosť plniť finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne overená kópia tohto dokumentu nie staršia ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár a bežný účet uchádzača nie je a ani nebol predmetom exekúcie. Vyjadrenie uchádzač predkladá zo všetkých bánk, kde má vedené účty a s čestným vyhlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

Odôvodnenie použitia podmienky účasti a jej primeranosti: verejný obstarávateľ sleduje cieľ nájsť ekonomicky a finančne stabilného uchádzača.

14.8. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby a vtedy postupuje podľa § 27 ods. 2 zákona.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
14.9. podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona predložiť zoznam poskytnutých služieb (referencia), kde predmetom zákazky bolo vyhotovenie úradne overených geometrických plánov za predchádzajúce tri roky (3 x 365 dní počítaných spätne od termínu na predkladanie ponúk) s uvedením nasledovných údajov (vyplnená a potvrdená príloha č. 4) :
- názov zmluvy na základe ktorej bol GP vyhotovený,
- názov a sídlo odberateľa, pre ktorého boli služby realizované,
- kontaktná osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií tel. číslo alebo mailová adresa,
- okres a katastrálne územie, v ktorom bol GP vyhotovený,
- číslo úradného overenia GP a dátum overenia,
- výmera v ha nových parciel KN C (nie zbytky)

Ak odberateľom :
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dokladom je referencia poskytnutá verejným obstarávateľom, z ktorej budú vyplývať požadované údaje,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásenie uchádzača o ich dodaní, doplnené dokladom preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona predložiť úradne osvedčenú kópiu dokladu o osobitnej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Táto osoba nemusí byť zamestnancom uchádzača. Odôvodnenie použitia podmienky účasti a jej primeranosti: uchádzač preukazuje predpoklady garantujúce spoľahlivé plnenie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
minimálne 10 vyhotovených a úradne overených geometrických plánov za predchádzajúce tri roky (3 x 365 dní počítaných spätne od termínu na predkladanie ponúk) v rozsahu 1 ha a viac.
Odôvodnenie použitia podmienky účasti a jej primeranosti: uchádzač preukazuje dostatok skúseností a predpoklady garantujúce spoľahlivé plnenie predmetu zákazky.
III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Otvorená
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
SPFS/2014/16880
IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Ak áno Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2014/S 211-373801
z: 01.11.2014
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dá tum a čas: 17.12.2014 14:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dá tum a čas: 17.12.2014 14:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Dá tum: 27.02.2015
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dá tum a čas: 18.12.2014 09:00
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok označených ako Kritériá s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorého ponuka nebola vylúčená. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba) preukáže sa preukazom totožnosti, uchádzač (právnická osoba) - štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu preukáže sa preukazom totožnosti a kópiou výpisu z obchodného registra, poverený zástupca uchádzača - preukáže sa preukazom totožnosti a plnou mocou od uchádzača na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
VI.3) DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka sa pri poskytovaní súťažných podkladov a pri vysvetľovaní požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch bude realizovať systémom elektronického verejného obstarávania (EVO) cez portál EVO na http://www.evo.gov.sk. Záujemcom o súťažné podklady tieto nebudú zasielané na základe písomnej žiadosti (prostredníctvom pošty alebo mailu), ale cez EVO. Súťažné podklady sú k dispozícii aj v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk v časti Vestník a Zoznamy. Pre záujemcov je však kvôli vysvetľovaniu výhodné sa do zákazky zaregistrovať cez portál EVO a postupovať podľa inštrukcií uvedených v príručkách /Príručky pre Záujemcov/Uchádzačov vo verejných zákazkách, hlavne : Verejná súťaž verzia 0.2. zo dňa 16.06.2014/ zverejnených na http://www.evo.gov.sk. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a návrh na plnenie kritérií sa budú predkladať v listinnej podobe.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.11.2014