EVO
Postup registrácie do systému Elektronického verejného obstarávania (EVO)

 

Spôsob registrácie do systému EVO závisí od toho, do ktorej skupiny používateľov systému EVO patríte. Z tohto dôvodu je dôležité identifikovať svoju pozíciu v procese verejného obstarávania:
  • Verejný obstarávateľ/obstarávateľ subjekt, ktorý bude cez systém EVO zadávať zákazky, t. j. nakupovať tovary, objednávať služby alebo práce (napr. Ministerstvo financií SR, obec Horná Lehota, atď.).

  • Uchádzač/záujemca o verejnú zákazku - subjekt, ktorý sa chce zúčastniť zákazky zverejnenej na portáli EVO, t. j. dodáva tovary, uskutočňuje práce alebo poskytuje služby (napr. firma xx, s.r.o., spoločnosť xy, a. s., živnostník xyz atď.).

VEREJNÍ OBSTARÁVATELIA / OBSTARÁVATELIA / OSOBY PODĽA § 8

Ak budete systém EVO používať ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ, to znamená, že budete nakupovať, kliknite na nasledovnú šípku "Chcem nakupovať, obstarávať":

Registrácia Verejných obstarávateľov, obstarávateľov


ZÁUJEMCOVIA / UCHÁDZAČI O VEREJNÚ ZÁKAZKU

Ak máte záujem zúčastniť sa zákazky realizovanej cez systém EVO (t. j. predávate tovary, poskytujete služby alebo uskutočňujete práce), budete používať systém EVO ako záujemca/uchádzač, kliknite na nižšie uvedenú šípku „Chcem ponúkať, predávať“.

Registrácia Záujemcov, uchádzačov o verejnú zákazkuPomoc

Vaše otázky týkajúce sa používania portálu EVO posielajte na elektronickú adresu:
helpdesk_evo@uvo.gov.sk


Na úvodnú stránku portálu EVO