OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166197
Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kvarda
Telefón: +421 250236223
Fax: +421 250236715
Email: verejne.obstaravanie@statistics.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecné verejné služby
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Tonery
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Slovenská republika
Kód NUTS
SK0
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
Hodnota: 24
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka tonerových a atramentových náplní (ďalej len "tonery") do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, vrátane služieb spojených s ich dodávkou do sídiel kupujúceho a zabezpečenia ekologickej likvidácie použitých tonerov podľa platných predpisov.
Verejný obstarávateľ požaduje dodať originálne tonery od výrobcov zariadení.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30125100-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30125110-5, 30125120-8, 30192113-6, 90500000-2
II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
II.1.8) Časti
II.1.9) Informácie o variantoch
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
Celkové množstvo, rozsah predmetu zákazky a podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 195 150,0000 EUR
II.2.2) Informácie o opciách
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 24
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ bude od uchádzačov požadovať zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky vo výške 3 000 eur. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neumožňuje preddavkové ani zálohové platby.
Splatnosť faktúr je 21 dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky. V prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane uchádzač, ktorý je skupinou dodávateľov, verejný obstarávateľ požaduje, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili určitú právnu formu z ktorej musí vyplývať najmä skutočnosť, akým spôsobom budú konať navonok voči tretím osobám (budú účastníkom zmluvného vzťahu) a že ručia za plnenie predmetu zákazky(plnenie zmluvného vzťahu) spoločne a nerozdielne.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov uvedených v tomto ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo ich úradne osvedčených kópií. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia môže uchádzač preukázať v súlade s § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje uchádzača preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač/podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže uchádzač/podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Vyjadrenie banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť finančné záväzky riadne a včas, že uchádzač nebol v nepovolenom debete, že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že jeho bankový účet/y nebol/i za obdobie posledných troch rokov do momentu vyhotovenia vyjadrenia banky alebo, v prípade ak podniká kratšie obdobie ako tri roky za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti do momentu vyhotovenia vyjadrenia banky predmetom exekúcie. Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložil vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedený účet, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, s odtlačkom pečiatky uchádzača. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti a potreby zahrnutia podmienky účasti: Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní dlhodobo všetky svoje záväzky včas a riadne.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky zrealizovaných za predchádzajúce 3 roky (t.j. 2011, 2012 a 2013). Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa pre účely predmetného verejného obstarávania rozumie dodávka tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení. Uchádzač musí preukázať minimálne tri vyššie definované dodávky, ktorých hodnota každej bola minimálne 100 000 € bez DPH.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby každá uchádzačom deklarovaná dodávka uvedená v zozname podľa tohto bodu oznámenia bola doplnená dôkazom o plnení vyhotoveným a podpísaným odberateľom. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. Z dôvodu zabezpečenia princípov verejného obstarávania verejný obstarávateľ, v prípade predloženia vyhlásenia uchádzača o dodaní tovarov, požaduje predloženie dôkazov, v ktorých uchádzač preukáže nemožnosť získať potvrdenie o dodaní od odberateľa, ktorým nie je verejný obstarávateľ. Zároveň z rovnakého dôvodu si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov predložených uchádzačmi.
Každý dôkaz o plnení musí obsahovať identifikáciu dodávateľa (obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania), identifikáciu odberateľa (obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania), kontaktné údaje na odberateľa, resp. osobu v jeho mene oprávnenú potvrdiť dané plnenie (adresa, tel., e-mail), opisu predmetu dodávky, skutočnú cenu plnenia bez DPH, skutočnú dobu (začiatok a koniec) realizácie dodávky a potvrdenie kvalite dodaných tovarov a poskytnutých službách. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v každom dôkaze o plnení predložil také informácie, z ktorých bude môcť verejný obstarávateľ vyhodnotiť splnenie stanovených podmienok účasti. Na prepočet z iných mien ako EUR sa sumy uvedené v dôkazoch prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne podľa kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) v posledný pracovný (obchodný) deň v príslušnom roku.

Odôvodnenie primeranosti a potreby zahrnutia podmienky účasti: Vzhľadom na obsah a rozsah predmetu zákazky považuje verejný obstarávateľ predmetnú podmienku účasti za určenú v súlade s § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky je dodávka tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení. Účelom tejto podmienky účasti je preukázanie skutočnosti, že uchádzač k spokojnosti zákazníka dodal tonerové a atramentové náplne do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení v uvedenom časovom období.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za všetkých členov skupiny spoločne. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 a § 28 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom uchádzač spĺňa podmienky účasti preukazované čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.2 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Otvorená
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
230-0375/2014
IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dá tum a čas: 22.12.2014 10:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dá tum a čas: 22.12.2014 10:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Dá tum: 30.04.2015
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dá tum a čas: 22.12.2014 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
VI.3) DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zákazka sa zadáva prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systémom EVO na http://www.evo.gov.sk (ďalej len EVO). Záujemcovia o zákazku sú povinní sa zaregistrovať sami do zákazky zverejnenej na systéme EVO č. 30.20 Tonery. Prístup do zákazky bude aktivovaný až po schválení registrácie verejným obstarávateľom, ktorý je zodpovedný za jej administráciu. Verejný obstarávateľ schváli každého záujemcu , ktorí sa zaregistruje v systéme EVO pre účely tohto verejného obstarávania. Záujemcovia sa v ďalšom postupe riadia podľa metodických pokynov, usmernení, príručky používateľa systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO je, aby záujemca alebo uchádzač mal príslušné technické a odborné predpoklady. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO:
- Počítač s operačným systémom Windows (98, 2000, ME, XP).
- Pripojenie na Internet.
- Internetový prehliadač MS Internet Explorer ver.6.x a vyššie. Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.
- Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom.
- V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina".
- Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzia pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov a ponúk.
2. Súťažné podklady budú prístupné iba zaregistrovaným záujemcom cez systém EVO v zákazke č. 30.20 Tonery. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe na základe ich žiadosti. V prípade vyžiadania si súťažných podkladov iným spôsobom ako prostredníctvom systému EVO, verejný obstarávateľ odkáže záujemcu na systém EVO a vyzve záujemcu, aby si súťažné podklady zabezpečil cez systém EVO.
3. Splnenie podmienok účasti uvedených v bode III.2 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môže preukázať uchádzač čestným vyhlásením uchádzača, že spĺňa podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom uvedené v bode III.2 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Lehotu na predloženie týchto dokladov verejný obstarávateľ stanovil na 5 pracovných dní od doručenia výzvy na predloženie dokladov úspešnému uchádzačovi.
4. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak nie je uvedené inak.
5. Akékoľvek vysvetľovanie v rámci tejto zákazky sa uskutočňuje elektronicky - výlučne prostredníctvom portálu EVO. Iné spôsoby komunikácie nebudú slúžiť na vysvetľovanie, ale iba na výmenu informácií všeobecného charakteru napr. potvrdenie funkčnosti systému, overenie doručenia a pod.
6. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom prostredníctvom systému EVO, zákazka č. 30.20 Tonery najneskôr do 10. 12. 2014, 12:00 h.
7. Všetky dokumenty a podklady k zákazke budú prístupné iba zaregistrovaným záujemcom cez systém EVO v zákazke č. 30.20 Tonery. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom podklady v listinnej podobe na základe ich žiadosti.
8. Informácie o otváraní ponúk sa týkajú otvárania častí ponúk označených ako Ostatné, ktoré sa uskutoční podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie častí ponúk "Ostatné" je neverejné.
9. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov vyhotovených v jazyku českom. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
10. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia. Uchádzači, ktorí nebudú vylúčení zo súťaže, budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii. Ďalšie informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v aukčnom poriadku.
11.Ďalšie informácie týkajúce sa predmetného verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.11.2014