OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166197
Miletičova 3, 82467 Bratislava-Ružinov

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kvarda
Telefón: +421 250236223
Fax: +421 250236715
Email: verejne.obstaravanie@statistics.sk
Internetová adresa (internetové adresy): http://www.susr.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecné verejné služby
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Dodávka zemného plynu
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Bratislava, Trnava, Senica, Nitra, Trenčín, Čadca, Lučenec, Prievidza, Žilina, Banská Bystrica, Michalovce, Bardejov a Poprad.
Kód NUTS
SK0
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie a každé odberné miesto.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 09123000-7
II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
II.1.8) Časti
II.1.9) Informácie o variantoch
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo 4 512 MWh za odberné miesta do 31.12.2015.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 181 586,0000 EUR
II.2.2) Informácie o opciách
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie lehoty uskutočnenia
Za čatie: 01.01.2014
Uk ončenie: 31.12.2015
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ bude od záujemcov vyzvaných na predloženie ponuky požadovať zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky vo výške 4 000 eur. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ umožňuje zálohové platby.
Splatnosť faktúr je 21 dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. V prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane uchádzač, ktorý je skupinou dodávateľov, verejný obstarávateľ požaduje, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili príslušnú právnu formu, z ktorej musí vyplývať najmä skutočnosť, akým spôsobom budú konať navonok voči tretím osobám/byť účastníkom zmluvného vzťahu, a že ručia za plnenie predmetu zákazky/plnenie zmluvného vzťahu spoločne a nerozdielne. Zároveň z nej musí vyplývať, kto z členov skupiny dodávateľov je tzv. vedúcim skupiny dodávateľov prioritne zodpovedným za komunikáciu s verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predloženie takejto zmluvy o príslušnej právnej forme najneskôr v deň podpisu zmluvy.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky
Opis osobitných podmienok: V prípade reorganizačných zmien má verejný obstarávateľ právo odobrať alebo doplniť odberné miesta uvedené v súťažných podkladoch bez možnosti zmeny ceny zo strany uchádzača, alebo sankcií za odobratie alebo doplnenie odberného miesta.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov uvedených v tomto ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo ich úradne osvedčených kópií. Tieto doklady môže uchádzač nahradiť predložením originálu alebo úradne overenej kópie platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Pre účely plnenia predmetu zákazky dostatočné finančné a ekonomické postavenie uchádzača preukáže predložením nasledovných dokladov:
1.Vyjadrenie banky/bánk, v ktorej/ých má záujemca vedený/é účet/y o
a) schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky riadne a včas,
b) v prípade splácania úveru o tom, že uchádzač dodržiava splátkový kalendár,
c) že bankový účet/y uchádzača nebol/i a nie je/sú predmetom exekúcie za obdobie posledných troch rokov do momentu vyhotovenia vyjadrenia banky alebo, v prípade ak podniká kratšie obdobie ako tri roky za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti do momentu vyhotovenia vyjadrenia banky.
Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že predložil vyjadrenia o hore uvedených skutočnostiach všetkých bánk, v ktorých má vedený účet, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky o týchto skutočnostiach.

Odôvodnenie primeranosti a potreby zahrnutia podmienky účasti: V intenciách povinnosti uplatniť pri zadávaní zákazky princíp hospodárnosti a efektívnosti verejný obstarávateľ považuje za svoju povinnosť vstúpiť do právneho vzťahu len s uchádzačom, ktorý si plní elementárne záväzky. Banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o disciplíne uchádzača pri plnení si záväzkov a preto pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača verejný obstarávateľ považuje za relevantný zdroj informácií o finančnej kondícií a disciplinovanosti uchádzača pri plnení si záväzkov. Preto verejný obstarávateľ považuje predmetnú podmienku účasti za primeranú v intenciách § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti záujemcu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu dodávok tovaru podobného charakteru ako je predmet zákazky (t. j. zemný plyn) zrealizovaných za predchádzajúce tri roky (t.j. 2010, 2011, 2012). Zoznam dodávok tovaru musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Uchádzač musí preukázať minimálne tri vyššie definované dodávky tovaru, z ktorých každá musí byť minimálne v rozsahu 4 500 MWh zemného plynu.
Verejný obstarávateľ požaduje aby každá dodávka tovaru zo zoznamu bola doplnená referenciou vyhotovenou a podpísanou odberateľom. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, referenciu potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak iná osoba ako verejný obstarávateľ, referenciu potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo uchádzača o ich dodaní. Z dôvodu zabezpečenia princípov verejného obstarávania verejný obstarávateľ, v prípade predloženia vyhlásenia uchádzača o dodaní tovaru, požaduje predloženie dôkazov, v ktorých uchádzač preukáže nemožnosť získať referenciu o dodaní tovaru od odberateľa, ktorým nie je verejný obstarávateľ. Zároveň z rovnakého dôvodu si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov predložených uchádzačmi.
Každá referencia musí obsahovať identifikáciu poskytovateľa (obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania), identifikáciu odberateľa (obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania), kontaktné údaje na odberateľa, resp. osobu v jeho mene oprávnenú potvrdiť dané plnenie (adresa, tel., e-mail), opisu tovaru, jeho skutočne dodané množstvo, skutočnú cenu plnenia bez DPH, lehoty dodania (začiatok a koniec) a potvrdenie o kvalite dodania tovaru. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v každej referencii predložil také informácie, z ktorých bude môcť verejný obstarávateľ vyhodnotiť splnenie stanovených podmienok účasti. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu ECB - Európskej centrálnej banky v posledný pracovný (obchodný) deň v príslušnom roku.

Odôvodnenie primeranosti a potreby zahrnutia podmienky účasti: Účelom tejto podmienky účasti je preukázanie skutočnosti, že uchádzač k spokojnosti zákazníka dodal tovar podobného charakteru ako je predmet zákazky vo veľkých objemoch a v dohodnutých termínoch.
III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Otvorená
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
230-0293/2013
IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dá tum a čas: 10.10.2013 12:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dá tum a čas: 10.10.2013 12:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Dá tum: 31.12.2013
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dá tum a čas: 10.10.2013 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
VI.3) DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zákazka sa zadáva prostredníctvom elektronického verejného obstarávania systémom EVO na http://www.evo.gov.sk (ďalej len EVO). Záujemcovia o zákazku sú povinní sa zaregistrovať sami do zákazky zverejnenej na systéme EVO č. 05.01 Dodávka zemného plynu. Prístup do zákazky bude aktivovaný až po schválení registrácie verejným obstarávateľom, ktorý je zodpovedný za jej administráciu. Verejný obstarávateľ schváli každého záujemcu , ktorí sa zaregistruje v systéme EVO pre účely tohto verejného obstarávania. Záujemcovia sa v ďalšom postupe riadia podľa metodických pokynov, usmernení, príručky používateľa systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO je, aby záujemca alebo uchádzač mal príslušné technické a odborné predpoklady. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO:
- Počítač s operačným systémom Windows (98, 2000, ME, XP).
- Pripojenie na Internet.
- Internetový prehliadač MS Internet Explorer ver.6.x a vyššie. Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.
- Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom.
- V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina".
- Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzia pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov a ponúk.

2. Súťažné podklady budú prístupné iba zaregistrovaným uchádzačom cez systém EVO v zákazke 05.01 Dodávka zemného plynu. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe na základe ich žiadosti. V prípade vyžiadania si súťažných podkladov iným spôsobom ako prostredníctvom systému EVO, verejný obstarávateľ odkáže potenciálneho uchádzača na systém EVO a vyzve uchádzača, aby si súťažné podklady zabezpečil cez systém EVO.

3. Splnenie podmienok účasti uvedených v bode III.2 tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môže preukázať uchádzač čestným vyhlásením uchádzača, že spĺňa podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.2 oznámenia o vyhlásení verejnej súťaži, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Lehotu na predloženie týchto dokladov verejný obstarávateľ stanovil na 5 pracovných dní od doručenia výzvy na predloženie dokladov úspešnému uchádzačovi.

4. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak nie je uvedené inak.

5. Akékoľvek vysvetľovanie v rámci tejto zákazky sa uskutočňuje elektronicky - výlučne prostredníctvom portálu EVO. Iné spôsoby komunikácie nebudú slúžiť na vysvetľovanie, ale iba na výmenu informácií všeobecného charakteru napr. potvrdenie funkčnosti systému, overenie doručenia a pod.

6. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom prostredníctvom systému EVO, zákazka 05.01 Dodávka zemného plynu najneskôr do 27. 09. 2013, 12:00 h.

7. Všetky dokumenty a podklady k zákazke budú prístupné iba zaregistrovaným záujemcom cez systém EVO v zákazke 05.01 Dodávka zemného plynu. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom podklady v listinnej podobe na základe ich žiadosti.

8. Informácie o otváraní ponúk sa týkajú otvárania častí ponúk označených ako Ostatné, ktoré sa uskutoční podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.. Otváranie častí ponúk "Ostatné" je neverejné. Otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá" bude uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, písomne oznámené s miestom a časom otvárania v zmysle § 41 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z..

9. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov vyhotovených v jazyku českom. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.

10. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia. Uchádzači, ktorí nebudú vylúčení zo súťaže, budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii na predloženie nových cien upravených smerom nadol.

11. Ak ponuka úspešného uchádzača po elektronickej aukcii prevýši určenú predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú a v prípade, že ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť verejnú súťaž na základe § 46 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

12. Ďalšie informácie týkajúce sa predmetného verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.08.2013